Novinky

#ErasmusDays
Záznam z 25. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice - ZNOJMO
Okresní kolo škol v přespolním běhu se konalo 26. 9.2019 v Polici n. M.
Adaptační kurz 1. ročníku v Jizerských horách
Odborná stáž ve Španělsku

JAKÉ JSOU VÝHODY STUDIA NA AM?

Specializujeme se na výuku jazyků.

1. Studentům je vzhledem k menšímu počtu žáků na škole věnována nadstandartní individuální péče:

- třídní učitelé neustále monitorují prospěch a kázeň ve třídě a kontaktují a informují rodiče, jakmile se objeví zhoršení prospěchu, větší míra absence či pochybnosti o důvodech absence

- rodiče a zákonní zástupci studentů jsou důležitými partnery školy při vzdělávání jejich dětí, připomínky a postřehy rodičů jsou vítány a reflektovány vedením školy - učitelé jednotlivých předmětů jsou pravidelně spravováni vedením školy a výchovným poradcem o potřebách jednotlivých studentů, jejichž zdravotní stav či momentální osobní situace vyžaduje ohled či citlivý přístup

- učitelé jednotlivých předmětů nabízejí studentům konzultační hodiny k doplnění, vysvětlení či procvičení učiva, 1x za měsíc v těchto hodinách mohou studenti dopisovat zameškané písemné zkoušení v případě předchozí absence nebo mohou opravit nepodařenou práci

2. Výuka probíhá od 8:00 do 14. 15 bez odpoledního vyučování.

3. Pro studenty 4. ročníků je pravidelně v podzimních a jarních měsících připravena „státní maturita nanečisto“. Jedná se o simulaci skutečného průběhu maturit (písemné i ústní části), kdy si studenti projdou přípravou na maturitu i samotným zkoušením. Jsou hodnoceni nejen známkou, ale zkoušející učitelé jim také radami reflektují výkon, aby se studenti mohli připravit lépe na skutečnou maturitu. Přípravě je také věnována patřičná pozornost ve výuce.

4. Studentům věnují pozornost nejen třídní učitelé, ale i výchovný poradce a metodik prevence. V průběhu 1. ročníku výchovný poradce zve každého studenta k rozhovoru, v němž zjišťuje průběh studia, denní režim a nabízí pomoc v složitějších situacích souvisejících s prospěchem či kázní, doporučuje metody učení a v případě potřeby pomáhá využít služeb jiných pedagogicko-poradenských zařízení. Výchovný poradce věnuje i studentům dalších ročníků čas k individuálním rozhovorům zvláště v oblasti prospěchových či kázeňských potíží. Této možnosti využívají i studenti z vlastní iniciativy v případě osobních a vztahových problémů. Studentům 4. ročníků je k dispozici také profesní poradenství s přehledem vyšších odborných a vysokých škol.

DovDovDov

DovDovDov

5. Studenti všech ročníků mají možnost využít školou pořádaných zájezdů do vnitrozemí i zahraničí. Tyto zájezdy bývají spojeny s praxí cestovního ruchu a jsou připravovány kvalitně po stránce organizační i po stránce vybraných lokalit a možností shlédnout turisticky zajímavá místa. Těchto zájezdů mohou v případě zájmu využít i rodiče a blízcí studentů.

6. Studenti se účastní během studia několika programů a soutěží, které mají za cíl vybavit je schopnostmi v oblasti podnikání, v oblasti zdokonalení v cizím jazyce a v oblasti týmové práce: jedná se o program Junior Achievementaktivity Unesca a Erasmus+.

7. Studenti jsou vedeni k samostatnému, tvořivému a zodpovědnému přístupu ke studiu. Cílem je předat jim nejen vědomosti, ale formovat je i do osobností, které chápou principy pracovní morálky. V případě absence mají možnost využívat dostupné elektronické zdroje informací (školní intranet, školní elektronický systém Bakaláři, Moodle, maily učitelů, informace od spolužáků) tak, aby přicházeli do školy i v případě nepřítomnosti připraveni na pokračování ve výuce. Učitelé jednotlivých předmětů jim v tomto nabízejí spolupráci.

8. Klasická systematická výuka je v jednotlivých předmětech doplněna projektovou výukou, která propojuje znalosti z více předmětů.

9. Na škole je ve všech předmětech využívána didaktická technika, třídy jsou vybaveny dataprojektory, k dispozici jsou dvě počítačové učebnyinteraktivní tabuleučitelé využívají notebooky k obrazovým výukovým prezentacím. Rovněž studenti tvoří samostatné práce a vstupují se svými přípravami do výuky.

 

 STUDIUM ONLINE VŠECH OBORŮ
(INDIVIDUÁLNÍ FORMA VÝUKY, E-LEARNING)
 

U všech vyučovaných oborů nabízíme individuální formu studia. Tato forma studia je vhodná pro ty, kteří se nemohou ze závažných důvodů zúčastňovat pravidelného vyučování. Například zdravotně znevýhodnění žáci, výkonnostní sportovci, studenti, kteří se nacházejí dlouhodobě v zahraničí, nebo často mění své bydliště a podobně. Studium je založeno na využívání počítačů (e-learning), řízeném samostudiu a online konzultacích a testování. Umožňujeme stálý kontakt se školou. Do školy mohou žáci docházet jen na zkoušky.

DovDovDov

DovDovDov

 

 Jak vysoké je školné

Školné: pro 1. ročník ve šk. roce 2019/2020

Celoroční školné činí 18 000,- Kč
- lze uhradit částku á 1 500,- Kč za každý měsíc, trvalým příkazem na účet školy 
- nebo čtvrtletně, pololetně, či celoročně (po dohodě s vedením školy i jiným způsobem)

 

studium dle individuálního vzdělávacího plánu
- Cena za jeden školní rok: 25 000,- Kč
- Školné se platí pololetně (12 500,-Kč), před zahájením daného pololetí, pokud není domluveno jinak

 

INFORMACE O UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Možnost ubytování na Domově Mládeže VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931

http://www.voss-na.cz/domovy-mladeze

Cena ubytování: 1 400,-Kč měsíčně

 
- možnost stravování ve Školní jídelně  VOŠ stavební a SPŠ stavební Jana Letzela v Náchodě, Raisova 85.

http://www.voss-na.cz/skolni-jidelna-info

Cena obědů je školou i státem dotovaná

Cena obědu je 29Kč

 

Pro studenty s pohybovým postižením nabízíme
3 studijní obory:

 Všeobecné gymnázium

Ekonomické lyceum a Jazykové lyceum

Jazykové lyceum

 

Ke škole je možný příjezd autem cca 10m od vchodu, který je bezbariérový. Ve škole se nachází 6 bezbariérových učeben, jedna z nich je počítačová. K dispozici je také bezbariérová toaleta.

Studentům je dle potřeby možno stanovit individuální vzdělávací plán, tak aby studium vyhovovalo jejich speciálnímu režimu, včetně možnosti přítomnosti svého asistenta. Studenti jsou plnohodnotně začleněni do výuky a studentského života. Vyučující mají zkušenosti s výukou studentů s pohybovým postižením, momentálně na naší škole tito žáci studují.

Na školu jsou přijímáni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří potřebují individuální přístup učitelů.

 

http://www.academiamercurii.cz/dokumenty/uvod.jpg

 Přijeďte se k nám podívat!

 

V ČEM JSME JINÍ?

·         učební plán přizpůsobený každému studentovi na míru

·         příjemné prostředí malé školy

·         přátelská atmosféra

·         kvalitní tým pedagogů

·         rodilí mluvčí

·         velké množství mimoškolních aktivit

·         zahraniční projekty

·         bez odpoledního vyučování

 

… jsme škola, která vás připraví do života.