Novinky

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Licence fitness instruktora pro naše studenty
Odborné praxe cestovního ruchu - průvodcovská činnost
Cambridgeské zkoušky přímo v naší škole
UNESCO - projektový týden
Odborné praxe Cestovního ruchu - 2.B a 3.B
Obhajoby studentských firem
Rychlovka na Karlově mostě a bojovka na Kampě - 2.B
Osvětim - poznávací zájezd
Holiday World Praha 2024
Základy trestní odpovědnosti - přednáška PČR
Jedeme pro Sebíka
ERASMUS+ - stínování Madrid
ERASMUS+ metodické kurzy pro učitele
Policie ČR - fyzické testy

CESTOVNÍ RUCH s rozšířenou výukou AJ
studijní obor 65-42-M/02

 
 

 • Jedná se humanitně zaměřený maturitní obor. Je vhodný pro žáky, kteří mají blíže k předmětům, jako jsou: zeměpis, dějepis, český jazyk, cizí jazyky apod.

 • Studium není zaměřeno pouze na cestovní ruch, absolvent se naučí pracovat v různých pracovních oblastech a to i s přesahem na zahraničí. Naučí se pracovat s lidmi, zdokonalí se v komunikačních, jazykových a organizačních schopnostech. Bude umět základy ekonomických disciplín (ekonomika, účetnictví, management, marketing, informatika, obchodní korespondence), tak aby mohl pracovat v jakékoliv administrativě či kanceláři ať už cestovní, nebo běžné firemní či státní.

 • Výhodou studia cestovního ruchu je pak využití znalostí se zahraničním přesahem a to ve sférách organizace, komunikace, práce s lidmi, práce s technologií, zpracování informací, zahraniční ekonomiky a práva, cestování a hlavně využití jazykových schopností v anglickém jazyce.

 • Studenti mají více hodin výuky anglického jazyka, tak aby obstáli při práci v zahraničních firmách či mohli se zahraničními klienty pracovat.

 • Tento bor je vhodný také pro studenty, kteří by rádi měli možnost po ukončení střední školy pokračovat ve studiu na vysoké škole humanitního charakteru

 • Příklady uplatnění našich absolventů na vysokých školách z minulých let:
  • učitelství, speciální pedagogika, pedagogika volného času, předškolní pedagogika, sociální pedagogika,
  • cizí jazyky – překladatelství, tlumočnictví, filozofická fakulta,
  • zahraniční obchod, marketing, finanční management, informační management, fakulta ekonomicko-správní,
  • multimediální a marketingová komunikace, transkulturní komunikace,
  • personalistika, fakulta lidských zdrojů,
  • evropská integrace, mezinárodní vztahy,
  • dopravní fakulta, letecká doprava, rekreologie, cestovní ruch, ochrana památek,
  • policejní akademie - cizinecká policie, bezpečnostní management

 Jazyky
Povinné je studium dvou cizích jazyků: angličtina a 2. cizí jazyk, který si žáci volí ze: španělského, německého, francouzského a ruského jazyka. V tomto jazyce mohou pokračovat ze ZŠ nebo si ho zvolit jako zcela nový. Výuka anglického jazyka je rozdělena do skupin tak, aby žáci, kteří zvládli dobře učivo ZŠ mohli na ně ihned navázat a plynule pokračovat v jeho výuce. Žáci, kteří potřebují učivo ZŠ nejdříve zopakovat, tvoří oddělenou skupinu, kde se tempo výuky přizpůsobí jejich znalostem. Skupiny jsou vzájemně prostupné a žáci, podle svých schopností mohou skupiny měnit. Ve výuce cizích jazyků používáme výuku rodilých mluvčí.

Ekonomický základ
Žáci získají také rozhled ve všech ekonomických disciplínách: ekonomika, management, marketing, právo a účetnictví, které poskytnou žákům odborné ekonomické vzdělání, vhodné jak pro další studium, tak pro zvýšení uplatnitelnosti v praxi.

 

Odborné vzdělání
Odborné zaměření na cestovní ruch je realizováno v předmětech: zeměpis cestovního ruchu, služby, praxe cestovního ruchu, propagace a odborná praxe. Studium těchto předmětů dává studentům celosvětový rozhled a poskytuje praktické dovednosti v organizování konferencí, vzdělávacích akcí, zájezdů, vystupování na veřejnosti apod. Odbornou praxi naši žáci vykonávají na cca 30 objektech po celé České republice, jedná se zejména o průvodcování hradů, zámků, pevností, klášterů, přírodních lokalit, ale také práci v muzeích, cestovních kancelářích, informačních centrech a podobně. Tyto odborné praxe se realizují vždy v měsících květen – červen, trvají minimálně 2 týdny a žáci za ně dostanou zaplaceno. Pokud jsou žáci na praxi šikovní, zaměstnavatelé je velice rádi zaměstnávají i na letní brigádu.
 

Výhody oboru

 • možnost průvodcování na turistických lokalitách v cizím jazyce
 • účast na výměnných studijních pobytech s Holandským Gymnáziem
 • možnost výuky 3. cizího jazyka (nepovinnou formou)
 • studentské firmy (reálné podnikání studentů ve 3. ročníku)
 • individuální přístup, příjemné a útulné prostředí malé školy
 • možnost online studia (v případě nemoci, stáže v zahraničí apod.)
 • výjezdy do zahraniční

 

Uplatnění absolventů
Tento studijní obor je vhodný jak k následnému studiu na vysokých školách tak pro nástup přímo do praxe. Naši absolventi pokračují v dalším studiu zejména  na ekonomických fakultách (zaměření na cestovní ruch), pedagogických, filosofických fakultách (studium cizích jazyků), na fakultách zaměřených na marketing, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby, personalistiku,  andragogiku (vzdělávání dospělých), apod.
V praxi nacházejí naši absolventi uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Vykonávají činnosti charakteru obchodně podnikatelského, provozního a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu i v jiných organizacích a společnostech. Uplatňují se např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů, dále jako průvodci cestovního ruchu, ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu. Jsou připraveni pro práci i v jiných oblastech: marketing, propagace, media, zahraniční obchod, informatika, letecká doprava, cizinecká policie, logistika, žurnalistika


 

 

 Absolvent oboru Cestovní ruch umí:

 • organizovat, zabezpečovat a poskytovat jednotlivé služby cestovního ruchu;
 • připravovat podklady pro tvorbu produktů cestovního ruchu, sestavovat nabídku pro různé druhy a formy cestovního ruchu a pro různé skupiny klientů;
 • využívat informační technologie při vyhledávání a poskytování informací ve službách cestovního ruchu;
 • připravovat, provádět a vyhodnocovat průvodcovské služby pro různé skupiny domácích i zahraničních účastníků cestovního ruchu;
 • nabízet a poskytovat ubytovací služby; organizovat a vykonávat činnosti recepce a koordinovat je s činnostmi ostatních úseků;
 • účinně prezentovat služby související s cestovním ruchem (včetně internetu a power pointu)
 • zpracovat a zorganizovat zájezd
  zpracovat produkt cestovního ruchu
 • zpracovat podnikatelský záměr
  asertivně komunikovat s klienty
 • vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
 • aplikovat všechny prostředky komunikace a být schopný obhájit svůj názor
 • zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata
 • dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí, nejméně ve dvou cizích jazycích
 • orientovat se v základech práva
 • zpracovat podnikatelský záměr, má představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání
 • dokáže vyhledat a posoudit podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi

 

Způsob ukončení studia

Studium oboru cestovní ruch je ukončeno maturitní zkouškou podle § 78 a 79, zákona
561/2004 Sb. v platném znění a dalších prováděcích přepisů. Případná aktualizace bude zveřejněna na www.amnachod.cz

⦁    Ve společné části maturitní zkoušky konají žáci povinně zkoušku z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky.

⦁    V rámci profilové části maturitní zkoušky budou žáci konat:

⦁    Ústní zkoušku

1.    Zeměpis cestovního ruchu
2.    Techniky a administrativy CR, která se týká vybraných témat následujících předmětů: služby, právo (ZSV, ECR), ekonomika, management a marketing

⦁    Praktickou maturitní zkoušku formou písemné práce  
Každý žák může dále vykonat nepovinnou maturitní zkoušku, volit může podle vlastního zájmu z nabídky stanovené ředitelem školy a z nabídky MŠMT. Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce