Novinky

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Licence fitness instruktora pro naše studenty
Odborné praxe cestovního ruchu - průvodcovská činnost
Cambridgeské zkoušky přímo v naší škole
UNESCO - projektový týden
Odborné praxe Cestovního ruchu - 2.B a 3.B
Obhajoby studentských firem
Rychlovka na Karlově mostě a bojovka na Kampě - 2.B
Osvětim - poznávací zájezd
Holiday World Praha 2024
Základy trestní odpovědnosti - přednáška PČR
Jedeme pro Sebíka
ERASMUS+ - stínování Madrid
ERASMUS+ metodické kurzy pro učitele
Policie ČR - fyzické testy

EKONOMICKÉ LYCEUM
studijní obor 78-42-M/02

Ekonomické lyceum je studijní obor, který se na naší škole vyučuje od školního roku 1994/1995. Připravujeme v něm žáky pro další studium ekonomických, případně právních směrů na vysokých a vyšších odborných školách. Díky tomu, že studium obsahuje i přírodovědné předměty, mají absolventi větší výběr vysokých škol než absolventi oboru obchodní akademie.
 
Během studia žáci pracují s informacemi z různých zdrojů s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií. Učí se samostatně zpracovávat odborné práce a projekty a jejich výsledky prezentovat a obhajovat. Získávají široký rozhled ve společenskovědním, matematickém a přírodovědném vzdělávání a znalosti dvou cizích jazyků. Mají přehled o právní úpravě podnikání, typických podnikových činnostech, finančním trhu a daňové soustavě. Účtují běžné účetní operace a provádějí ekonomické propočty. Učí se vést jednání s obchodním partnerem, psát na PC všemi deseti a vyhotovovat základní písemnosti.

 

 

Ekonomické zaměření oboru
Součástí učiva je značný podíl odborných ekonomických předmětů. Jejich cílem je vybavit absolventa potřebným teoretickým základem ekonomických věd, které pak usnadní studium na vysokých školách, a předat žákům potřebný základ pro práci s ekonomickými informacemi, což absolventům usnadní jejich pozici na trhu práce, pokud se rozhodnou nepokračovat dále ve studiu.
 
Cizí jazyky
Velkou váhu má v tomto oboru jazykové vzdělávání. Kromě obvyklé výuky českého jazyka a literatury studují žáci povinně dva světové jazyky, anglický a 2. cizí jazyk, který si vybírají z: španělského, německého, francouzského a ruského jazyka. V tomto jazyce mohou pokračovat ze ZŠ nebo si ho zvolit jako zcela nový. Výuka anglického jazyka je rozdělena do skupin tak, aby žáci, kteří zvládli dobře učivo ZŠ mohli na ně ihned navázat a plynule pokračovat v jeho výuce. Žáci, kteří potřebují učivo ZŠ nejdříve zopakovat, tvoří oddělenou skupinu, kde se tempo výuky přizpůsobí jejich znalostem. Skupiny jsou vzájemně prostupné a žáci, podle svých schopností mohou skupiny měnit. Ve výuce cizích jazyků používáme výuku rodilých mluvčí. Výuku rozšiřujeme o odborná a konverzační témata a podporujeme ji zahraničními zájezdy a kontakty.

 

 

 

Informatika
V průběhu celého studia je výuka významně podporována moderními informačními technologiemi. V mnoha předmětech jsou při výuce využívány počítače a běžná didaktická technika. Žáci mají po celou dobu studia přístup k internetu.
Studijní program je zaměřen na osvojování teoretických poznatků, na rozvíjení ekonomického myšlení, vytváření dovedností analyzovat a řešit problémové situace, získané znalosti aplikovat v praxi a samostatně studovat.
 
Možnost ve studiu na VŠ:
Žáci se připravují na vysokoškolské studium, zejména oborů ekonomického směru. Učí se efektivně studovat a přitom používat účinné metody a postupy učení. Absolventi jsou připraveni ke studiu na vysokých školách, zejména na ekonomických a právnických fakultách, a na vyšších odborných školách zaměřených např. na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby atd. Naši absolventi také studují na fakultách se společenskovědním zaměřením a na zahraničních školách vzhledem k rozšířené výuce anglického jazyka.
Díky širokému spektru všeobecných i odborných  znalostí mají možnost studia na nejrůznějších typech VŠ

 

 

Možnosti uplatnění v praxi:
Naši absolventi se také dobře uplatňují přímo v praxi. Mají dobré základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání, jazykové znalosti, ovládají programové vybavení počítače i techniku psaní na PC desetiprstovou hmatovou metodou. Nacházejí zaměstnání jako:

⦁    zaměstnanci v ekonomické sféře podnikatelských subjektů a obchodních firmách
⦁    referenti ve státní a veřejné správě na všech úrovních
⦁    pracovníci pro styk se zahraničím
⦁    pracovníci cestovního ruchu
⦁    podnikatelé (OSVČ, právnické osoby) především v oblasti zprostředkovatelské činnosti, obchodu, poradenské činnosti
⦁    vykonávají různé administrativní, sekretářské, rozborové, organizační, poradenské a další činnosti

Výhody studia

⦁    tento obor vyučujeme již 21 let
⦁    ve škole je příjemné, rodinné prostředí malé školy
⦁    individuální přístup vyučujících
⦁    rozšířená výuka cizích jazyků
⦁    studijní pobyty v zahraničních školách
⦁    výměnné pobyty studentů s holandskou školou
⦁    fiktivní a studentské firmy
⦁    individuální vzdělávání pro žáky zdravotně znevýhodněné, dlouhodobě v zahraničí, vrcholových sportovců, apod.

Způsob zakončení studia

Studium oboru Ekonomické lyceum je ukončeno maturitní zkouškou podle § 78 a 79, zákona561/2004 Sb. v platném znění a dalších prováděcích přepisů. Případná aktualizace bude zveřejněna na www.amnachod.cz

⦁    Ve společné části maturitní zkoušky konají žáci povinně zkoušku z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky.

⦁    V rámci profilové části maturitní zkoušky budou žáci konat:

⦁    Ústní zkoušku

1.    z ekonomických  předmětů – ekonomiky nebo účetnictví
2.    z 1 volitelného předmětu, který na škole studovali (každý si ho volí sám dle svého uvážení)

⦁    Praktickou maturitní zkoušku formou písemné práce z ekonomického předmětu, který si žák k maturitní zkoušce vybral  
Každý žák může dále vykonat nepovinnou maturitní zkoušku, volit může podle vlastního zájmu z nabídky stanovené ředitelem školy a z nabídky MŠMT. Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce