Novinky

Školní výlety
Sportovní management na bruslích
Maturanti 2021
Sportovní management - UNIFITTEST
Po maturitě do Kanady
Studentské firmy
Distanční výuka – jak probíhá?
ACADEMIA MERCURII - OBORY
Cesta po opevnění Odolov - Červený Kostelec
Adaptační kurz 1.A 2020
Adaptační kurz 1.B 2020

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o.
Smiřických 740
547 01 Náchod

IČO: 62028561
Rezortní identifikátor školy: 600012271
IZO: 108 024 148

Číslo účtu: 2801545683/2010   -   Fio banka


Telefon: 491 426 893; 724 170 055

Adresa pro doručování dokumentů v analogové (listinné) podobě, nebo dokumentů v digitální podobě, doručovaných na přenosných technických nosičích dat:
Academia Mercurii soukromá střední škola, s.r.o.
Smiřických 740
547 01 Náchod

Úřední hodiny podatelny:
pondělí – pátek 8:00 – 14:00

Elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Identifikátor datové schránky:
w2uiyta
Právnická osoba v roli OVM

Dokumenty přijímáme pouze úplné a čitelné. Pokud je doručený dokument neúplný, nečitelný, nelze zobrazit nebo obsahuje škodlivý kód, vyrozumíme odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanovíme další postup pro její odstranění. Pokud by vada nebyla odstraněna, nebo nelze dohledat odesílatele, nebude dokument dále zpracován.

 


 Studijní obory:

65-42-M/02 Cestovní ruch
78-42-M/02 Ekonomické lyceum
78-42-M/02 Sportovní management


Ředitelka a jednatelka školy:
Mgr. Dana Jarolímová 
Tel.: 724 170 055
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Správa budovy:
Ing. Antonín Ptáček
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Asistentka, pověřenec:
Šárka Rudolfová
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Sekretariát:
Alena Stanislavová
Bc. Sarah Sharplesová
Tel.: 491 426 893
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Administrace www.:
Ing. Jan Sršeň
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Výchovný poradce
Mgr. Ivana Šimková
E-mail: isimkova@amnachod.cz


Metodik prevence:
Mgr. Michaela Hanzlová
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kariérový poradce:
Mgr. Jaromír Tomek
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Školská rada

 Zvolení členové :

  • Ing. Jan Sršeň                (jmenována zřizovatelem)
  • Igor Chmelař                (zvolen za zástupce pedagogického sboru)
  • Mgr. Nikol Prouzová      (zvolena za zástupce žáků a zákonných zástupců žáků) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Informace o školské radě :

Školská rada se zřizuje při všech SŠ podle §167 zák. 561/2004.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

Funkce školské rady :

  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
  • Schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny.
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
  • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakované projednání se účastní zřizovatel.


 Školné pro žáky nastupující ke studiu po 1.9. 2019

Celoroční školné: 18 000,- Kč
- lze hradit částkou á 1 500,- Kč za každý měsíc, trvalým příkazem na účet školy
- nebo čtvrtletně, pololetně, či celoročně (po dohodě s vedením školy i jiným způsobem)
- výše školného je Vám garantovaná smlouvou po celou dobu studia

Studium dle individuálního vzdělávacího plánu
Cena za jeden školní rok: 25 000,-Kč

Školné se platí pololetně (12 500,-Kč), před zahájením daného pololetí, pokud není domluveno jinak.


Ubytování

Ubytování poskytuje: Domov Mládeže SOA arch. J. Letzela, příspěvková organizace -  Raisova ulice 678, Náchod
Kontakt: Vedoucí vychovatelka Radmila Vítková - 491 423 241

Informace: https://www.soanachod.cz/skola/informace-pro-zaky-prijate-ke-studiu/
Přihláška ke stažení: https://www.soanachod.cz/domov-mladeze/dokumenty/

Cena: 1400,-Kč měsíčně


Stravování

Školní jídelna  VOŠ stavební a SPŠ stavební Jana Letzela v Náchodě, Raisova 85

Cena obědu: 35,- Kč